تبلیغات پیامکی

ماهی سیاه کوچولو

وقتی که شما فقط مشغول می شوید

 

وقتی که شما فقط مشغول می شوید

وقتی که شما فقط مشغول می شوید تغییر نیز شروع می شود

وقتی که شما فقط مشغول می شوید موفقیت آغاز می شود

وقتی که شما فقط مشغول می شوید بهانه هایتان را دور میریزید تمام راه حل ها پیدا

می شوند

وقتی که شما فقط مشغول می شوید می خواهید توانستن آغاز می شود

وقتی که شما فقط مشغول می شوید می آموزید تا یاد بدهید تیمتان شکل می گیرد

وقتی که شما فقط مشغول می شوید فقط انجام میدهید

می بینی ٬ همه چیز به تو بستگی دارد و بس .

پس چرا آغاز نمی کنی ؟ منتظر چه هستی ؟

کسی به نجات تو نخواهد آمد ...