تبلیغات پیامکی

ماهی سیاه کوچولو

گفت هستم...

 

 

گفت هستم برایت دعا میکنم با همه سختی ها با همه نامرادی های زندگی؛ با همه نا برابری ها. گفت هستم؛ چشمانم را خوب می چرخانم کودک گلفروش را می بینم پیرمرد فلوت زن را می بینم کولی کاسه به دست را میبینم نترس تدبیر همه با من. گفت هستم؛ ایمان داشته باش دستان ناتوانت را که به آسمان بالا برده ای می بینم . گفتم :خوب که نگاه می کنم هیچ چیز حوالی ام بد نیست خوبی و مهربانی ات در جای جای زندگیم ریشه دوانده من همان بنده خوشبخت توام که مرا ملالی نیست جز رنج آنان که میبینم و توانی ندارم بر مرهمشان گفتم هستی که من هستم پس مرو از زندگیم تا بمانم.